OKRES UŻYTKOWANIA

Okres Użytkowania Ekranów Akustycznych

Lokalizacja oraz potrzeba konserwacji w przyszłości może zadecydować o wyborze formy, materiału lub systemu ekranów akustycznych. Powinny one być tak projektowane i dobrane, aby wymagały jak najmniejszej liczby konserwacji, napraw oraz czyszczenia. Okres użytkowania to minimum 40 lat, natomiast w okresie 20 lat powinno się jak najmniej ingerować, a tym samym wykładać środków finansowych na utrzymanie ekranów akustycznych. Oczywiste jest, że w zależności od zastosowanego systemu, typu paneli lub elementów konstrukcyjnych należy liczyć się z koniecznością okresowych konserwacji lub napraw, jednakże na etapie projektowania można i należy przeanalizować czynniki mogące polepszyć ich trwałość. Przykładowo: panele wykonane z metalu należy okresowo pokrywać powłokami antykorozyjnymi, ekrany drewniane należy impregnować i malować, ekrany przeźroczyste wymagają częstego mycia, a w przypadku konserwacji ekranów na mostach i wiaduktach może zaistnieć potrzeba zastosowania specjalistycznego sprzętu. Częstotliwość konserwacji zależy w dużej mierze od stopnia zanieczyszczenia oraz od agresywności środowiska. W sąsiedztwie pasa drogowego można spodziewać się wysokiej agresywności środowiska, a konstrukcja ekranów narażona jest na takie czynniki, jak:

a) częste występowanie wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych i kondensacji pary wodnej na powierzchni ekranów,
b) duże zanieczyszczenie atmosfery tlenkami siarki, węgla i azotu, pochodzącymi ze spalin samochodowych i innych źródeł,
c) zanieczyszczenie powierzchni higroskopijnymi i rozpuszczalnymi solami powodującymi zwiększenie przewodności elektrycznej elektrolitu oraz przyspieszenie procesów korozyjnych,
d) duże zanieczyszczenie powierzchni jonami chloru pochodzącymi ze środków odladzania jezdni.

Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie paneli wykonanych z blachy stalowej w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego okazało się w kilku przypadkach niezbyt trafnym rozwiązaniem. Elementy stalowe w celu ochrony przed korozją pokrywane są zazwyczaj powłokami metalowymi oraz dodatkowo powłokami malarskimi. Jako powłoki metalowe najczęściej stosuje się cynk lub aluminium, nakładane zanurzeniowo lub natryskiwane cieplnie. Jeżeli w przypadku natryskiwania cieplnego można otrzymać powłokę o grubości określonej w wymaganiach technicznych, tak w przypadku powłoki nakładanej w sposób zanurzeniowy grubość ta jest ograniczona i zależna od grubości oraz geometrii elementu. Wg [7] dla blachy o grubości ≤ 1,5 mm średnia grubość powłoki uzyskana na elementach, które nie były odwirowane to 55 μm. Przyjmując, że stopień korozyjności w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego znajduje się na poziomie C4 (tereny przemysłowe w głębi lądu oraz miejskie na wybrzeżu), otrzymujemy zalecaną minimalną grubość powłoki równą 85 μm, przy dwudziestoletnim okresie trwałości do pierwszej konserwacji. Ubytki korozyjne w takim środowisku wynoszą od 2 do 4 μm na rok [6]. Bardziej zaostrzone w tym przypadku wymagania stawia norma [8], określając minimalną grubość powłoki cynkowej, natryskiwanej cieplnie w atmosferze przemysłowej równą 200 μm, przy jednoczesnym pokryciu wielowarstwową powłoką malarską. Na rysunku 8 przedstawiono korodujące panele wykonane z blachy stalowej.

Problemem, który dotyczy również ekranów akustycznych, jest wandalizm. Jest to czynnik, który można przewidzieć na etapie projektowania, lecz niestety trudno mu zapobiegać. Można się spodziewać, iż najbardziej narażone są ekrany sytuowane na terenach zurbanizowanych, przy dużych skupiskach ludzkich oraz wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych. Częstym zjawiskiem są uszkodzenia w postaci dziur, wypaleń bądź wyłamań fragmentów paneli, jak również graffiti, które w wielu przypadkach odbiegają od kanonów artystycznych. W takich przypadkach może się okazać właściwe zastosowanie materiałów trwałych, odpornych na uderzenia, takich, z których łatwo można usunąć graffiti oraz unikanie materiałów łatwopalnych. Na poniższych rysunkach pokazano przykłady wandalizmu na ekranach akustycznych.

Znaczne ubytki korozyjne na panelach wykonanych z blachy stalowej
Wypalone dziury w panelu z wełny mineralnej
Spalona powierzchnia panelu

Źródło: IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów