Obciążenie wiatrem i dynamiczne

Obciążenie Wiatrem

Sposób obliczania obciążenia wiatrem powinien być zharmonizowany ze szczególnymi warunkami klimatycznymi panującymi w danym regionie. Obowiązująca w tym zakresie jest norma PN-77/B-02011, która określa zasady ustalania obciążenia wiatrem. Obciążenie to należy ustalać przy założeniu, że wiatr wieje poziomo z kierunku dającego najbardziej niekorzystne obciążenie dla elementu oraz że wszystkie powierzchnie nawietrzne i zawietrzne poddane są prostopadle skierowanemu do nich i równomiernie rozłożonemu parciu lub ssaniu. Wartość obciążenia wiatrem jest uzależniona od rodzaju strefy wiatrowej, wartości współczynnika ekspozycji, współczynnika działania porywów wiatru oraz od współczynnika aerodynamicznego [4].

Obciążenie Dynamiczne

Dodatkowo norma [1] uwzględnia trzy przypadki obciążenia dynamicznego od pojazdów:
a) dla ruchu drogowego w otwartym powietrzu w odległości 1 m od urządzenia przeciwhałasowego dla prędkości maksymalnej 100 km/h – qv- = 650 Pa,
b) dla ruchu drogowego w otwartym powietrzu w odległości 3 m od urządzenia przeciwhałasowego dla prędkości wyższej od 120km/h - qv- = 800 Pa,
c) dla dwukierunkowego ruchu drogowego w tunelu powietrza w odległości 1 m od urządzenia przeciwhałasowego dla prędkości maksymalnej 120 km/h - qv- = 1500 Pa.

Na poniższym rysunku przedstawiono porównanie wartości charakterystycznych od obciążenia dynamicznego dla w/w przypadków oraz obciążenia wiatrem. Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru wyznaczono przy następujących założeniach: strefa obciążenia wiatrem - I, wartość charakterystycznego ciśnienia prędkości qk = 250 Pa, współczynnik ekspozycji Ce = 1,0, współczynnik aerodynamiczny C = 1,4, współczynnik działania porywów wiatru β = 2,2.

Wykres porównawczy dla obciążeń dynamicznych i obciążenia wiatrem

Do celów projektowych przyjmuje się, że obciążenie wiatrem i dynamiczne ciśnienie od pojazdów nie działają równocześnie.

Źródło: IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów