ciężar własny

Ciężar Własny Elementów Akustycznych

Ciężar własny elementów akustycznych jest stosowany w dwóch różnych zakresach. Ciężar w stanie suchym jest potrzebny do oszacowania współczynnika izolacyjności akustycznej elementu. Jeśli elementy mogą wchłaniać wodę, to ciężar w stanie mokrym jest ważną przesłanką w projektowaniu zarówno elementów akustycznych, jak i konstrukcji nośnych. Ograniczenie ugięć elementów jest konieczne do uniknięcia przedostawania się dźwięków szparami, zmniejszenia wysokości lub przeciążenia konstrukcji nośnej. Dostosowanie właściwości mechanicznych do przyjętych kryteriów konstrukcyjnych ustala się obliczeniowo przy uwzględnieniu granicy plastyczności, modułu plastyczności oraz innych cech materiałów zastosowanych w konstrukcjach. Zdefiniowane zostały następujące pojęcia:

a) ciężar elementów akustycznych w stanie suchym – powinien być pomierzony i obliczony na podstawie wymiarów badanych materiałów. Ciężar na jednostkę powierzchni elementu powinien być obliczony jako wartość minimalna bez uwzględnienia ram i miejscowych wzmocnień,

b) ciężar elementów akustycznych w stanie mokrym – uwzględnia fakt, że otwory i porowate materiały mogą się wypełnić wodą; wszystkie części urządzenia przeciwhałasowego, które pochłaniają wodę, należy rozpatrywać jako działające łącznie z ciężarem wchłoniętej wody.

Elementy konstrukcyjne, które podtrzymują elementy akustyczne, powinny być zaprojektowane do przeniesienia ich ciężaru w stanie mokrym przy uwzględnieniu współczynnika zwiększającego γ nie mniejszego niż 1,5.

Elementy akustyczne powinny wytrzymywać bez uszkodzeń łączne obciążenia ciężarem własnym oraz wiatrem i dynamiczne (ciśnienie lub podciśnienie) przy przyjęciu odpowiednich współczynników zwiększających γG = 1,35 dla ciężaru własnego, γW = 1,5 dla obciążenia wiatrem i dynamicznego. Elementy powinny przenosić swój ciężar w stanie mokrym, a także odpowiedni ciężar w stanie mokrym elementów, które zaprojektowano jako ustawione na nim. Wszystkie połączenia łącznie ze spawami i klejeniem nie powinny być uszkodzone pod działaniem ciężaru własnego w stanie mokrym elementu, który mocują, powiększonego współczynnikiem γG = 1,35.

Źródło: IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów